Téarmaí & Coinníollacha

Sa chuid seo tá eolas faoi Údarás na Gaeltachta do bhaill den phobal.

Is féidir amharc ar ár bpolasaí cóipchirt .

Is féidir amharc ar ár séanadh.

Sonraí inrochtaineachta tábhachtacha le haghaidh suíomh gréasáin Údarás na Gaeltachta ar fáil anseo.

Cóipcheart

Tá an t-ábhar atá le fáil ar an suíomh gréasáin seo faoi réir cóipchirt de réir an Achta Cóipchirt agus an Achta Cearta Gaolmhara, 2000.

Is féidir an t-ábhar a íoschóipeáil chuig comhad nó chuig printéir le haghaidh úsaide pearsanta amháin.

Maidir leis an ábhar seo a eisiúint chuig daoine eile, ní mór admháil a dhéanamh i leith na foinse (lena n-áirítear URL) agus an stádais cóipchirt. Ní shíneann an cead chun ábhar cóipchirt a atáirgeadh chuig aon ábhar ar an suíomh seo ar ábhar é de chuid tríú páirtí. Ní mór údarú chun ábhar den sórt sin a atáirgeadh a fháil ó na sealbhóirí cóipchirt lena mbaineann.

Tá iarracht déanta ag Údarás na Gaeltachta cóipcheart nó ceart intleachtúil eile de chuid na n-úinéirí cearta a lua i gcás inar cuí sin a dhéanamh. I gcás nár luadh na cearta sin nó gur dearmadadh na cearta sin a lua, déanfaidh Údarás na Gaeltachta, ar fhógra a fháil ina leith, an méid sin a cheartú nó a shlánú ar shlí eile.

Séanadh

Is mar threoir eolais amháin a sholáthraítear an t-ábhar ar na leathanaigh seo. Tá sé mar aidhm acu feabhas a chur ar rochtain phoiblí ar eolas faoi Údarás na Gaeltachta.

Cé go ndearnadh gach dícheall le linn don ábhar a bheith á ullmhú lena fhoilsiú ní ghlacann Údarás na Gaeltachta le haon fhreagracht, ná ní ghlactar le haon fhreagracht thar ceann Údarás na Gaeltachta, as aon earráidí, aon nithe a fágadh ar lár nó aon ráitis mhíthreoracha ar na leathanaigh seo nó ar aon suíomh a bhfuil na leathanaigh seo ceangailte díobh.

In ainneoin go ndéantar gach iarracht chun iontaofacht na suíomh liostaithe a chinntiú ní féidir glacadh leis sin mar thacaíocht do na suímh sin.

Inrochtaineacht

Maidir le hInrochtaineacht

Tógadh an suíomh seo sa chaoi is go mbeadh sé inrochtana do chuairteoirí is cuma cibé cumas. Seo a leanas roinnt eolais maidir le leagan amach ginearálta an tsuímh, agus maidir leis an gcaoi ar féidir úsáid a bhaint as na gnéithe inrochtana.

Leagan Amach an tSuímh

Is féidir teacht ar na cúig phríomhrannán ar an suíomh seo ó na 5 rogha chlár ag barr an leathanaigh. Seo a leanas na rannáin sin:

Is féidir nascleanúint a dhéanamh tríd na rannáin seo trí mheán an roghchláir a thagann aníos ar thaobh na láimhe clé den leathanach nuair a théann tú isteach ar gach ceann de na leathanaigh sin. Tagann an t-ábhar laistigh de na príomhrannáin sin aníos ar thaobh na láimhe clé den scáileán. Is féidir nascleanúint a dhéanamh chomh maith ar an suíomh trí mheán an Mhapa Suímh , a thagann aníos ag barr an leathanaigh.

Naisc Aicearra

Má tá léitheoir scáileáin á úsáid agat (amhail JAWS) tabharfar an rogha duit an Nascleanúint a Scipeáil (rud a thabharfaidh tú díreach chuig an ábhar), amharc ar eolas Inrochtaineachta (an leathanach seo) nó amharc ar an leathanach Mapa Suímh.

Noda maidir le hInrochtaineacht

Dearadh an suíomh gréasáin seo sa chaoi is go mbeadh sé inrochtana do gach cuairteoir, is cuma cibé cumas. Seo a leanas roinnt nod a chuideoidh leat an úsáid is fearr agus is féidir a bhaint as an suíomh seo:

Is féidir amharc ar an suíomh seo le haon bhrabhsálaí nó aon fheiste Idirlín, ach tá an chuma is fearr air má úsáidtear an ceann a chomhlíonann na caighdeáin le haghaidh suímh ghréasáin a cheap an World Wide Web Consortium (W3C), na daoine céanna a thionscain an gréasán féin. Cheap W3C na caighdeáin seo ionas go bhfónfadh an gréasán níos fearr do chuile dhuine. Tríd is tríd, tacaíonn brabhsálaithe nua le caighdeáin W3C; agus go hiondúil ní thacaíonn seanbhrabhsálaithe leo.