Ceol

Fógra Poist: Comhordaitheoir sna hEalaíon Dúchasacha don Óige

Comhordaitheoir sna hEalaíon Dúchasacha don Óige
(Post ar chonradh 3 bliana)

Tá Údarás na Gaeltachta agus Ealaín na Gaeltachta Teo. ag comhoibriú leis an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta (RCOG) leis an bheart i bPlean Gníomhaíochta 2018-2022, Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge chun tacú le forbairt na n-ealaíon sa Ghaeltacht agus cur chun cinn an phróisis pleanála teanga a chur i bhfeidhm. Chuige sin, tá Ealaín (na Gaeltachta) Teo. ag fógairt post mar Comhordaitheoir sna hEalaíon Dúchasacha don Óige.
Sa chás seo is ionann na healaíona dúchasacha agus na rudaí seo leanas: ceol uirlise, amhránaíocht Ghaeilge, na healaíona béil (agallamh beirte, lúibíní, scéalaíocht) agus damhsa. Duine cumasach a bhfuil taithí agus cáilíochtaí aici/aige i réimse na forbartha agus oiliúna sna healaíon dúchasacha nó in ábhar gaolmhar atá á lorg.

Fáilteofar roimh iarratais ó dhaoine leis an taithí agus na cáilíochtaí seo a leanas:
• Líofacht Gaeilge labhartha agus cruinneas Gaeilge scríofa
• Saineolas i gcúrsaí forbartha agus oiliúna i réimse na n-ealaíon dúchasacha
• Ard chumas eagrúcháin, riaracháin agus i mbainistiú tograí.
• Tuiscint ar chuntasaíocht / leabharchoimeád.
• Eolas ar chomhthéacs agus polasaithe do na healaíona in Éirinn.
• Sárscileanna cumarsáide agus ríomhaireachta

Beidh an té a cheapfar lonnaithe in Ard- Oifig Údarás na Gaeltachta i nGaillimh ach dá bharr go bhfuil cúram don Ghaeltacht ina iomláine i gceist beidh spás oibre sealadach curtha ar fáil don té a cheapfar in oifigí réigiúnach an Údaráis chomh maith.
Beidh an conradh ar feadh treimhse 3 bliana agus íocfar scála tuarastail idir €48,000 agus €56,000 sa bhliain ag brath ar cháilíochtaí agus taithí.
Beidh taistil i gceist leis an phost, mar sin ní mór d’iarratasóirí ceadúnas tiomána oiriúnach a bheith acu.

Seol iarratas mar aon le CV, chuig:
Feidhmeannach Forbartha na nEalaíon, Údarás na Gaeltachta, Doirí Beaga, Co. Dhún na nGall roimh 4.00 i.n ar an Luan 5 Samhain 2018
Ta breis eolais agus sonraí poist ar fáil ach teagmháil a dhéanamh.
Teil: (074) 95 60100 nó R-phost: ealain@udaras.ie