Scéimeanna Ealaín na Gaeltachta 2017 fógraithe

Scéim na bPríomhréimsí 2017

Scéim faoinar ndéantar forbairt straitéiseach ar ghnéithe éagsúla a chuirfidh le hinfreastruchtúr na n-ealaíon sa Ghaeltacht.

*Tá leibhéal maoinithe na scéime seo teoranta agus tabharfar tús áite do na tograí sin atá ag feidhmiú faoin scéim seo cheana féin.

Spriocdháta: Dé hAoine 7 Aibreán 2017

 

Scéim na bhFéilte Ealaíon 2017

Cuirfear fáilte roimh iarratais ó ghrúpaí ar suim leo féilte ealaíon a fhorbairt/a sholáthar sa Ghaeltacht.

Spriocdháta: Dé hAoine 7 Aibreán 2017

 

Scéim Síol: (uasmhéid maoinithe €1,000).

Cuirfear fáilte roimh iarratais ó dhaoine aonair agus ó ghrúpaí ar suim leo mionthionscadail nó tosaíochta ealaíon a fhorbairt. (m.sh, forbairt gairme agus oiliúint faoi leith, tacaíocht le seoladh dlúthdhiosca, réiteach taispeántais, trealamh, cothú imeachtaí beaga, féilte beaga ealaíona, srl). Spriocdháta leanúnach.

Tuilleadh eolais maidir leis na scéimeanna seo go léir, foirm iarratais, critéar srl. ar fáil ó na hÁisitheoirí Ealaíon réigiúnacha.


Gáirdín an Ghiorria

Deis forbartha do dhrámaíocht na Gaeilge sa Ghaeltacht

Tá maoiniú ceadaithe ag an Chomhairle Ealaíon d’Ealaín (na Gaeltachta) Teo. i gcomhair lena bpáirtnéirí , Comhairle Chontae Dhún na nGall, Lár Ionad Léiriúcháin agus Drámaíochta in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, Comhairle Cathrach na Gaillimhe, chun tabhairt faoi scéim forbartha i ndrámaíochta na Gaeilge. Mar pháirt den scéim seo ar a dtugtar Gáirdín an Ghiorria, tá an stiúrthóir drámaíochta, Beartla Ó Flatharta (Rua) as Conamara ceaptha mar dhrámadóir cónaitheach ar feadh bliana. Mar chuid den obair a bheas ar siúl ag Beartla le linn na bliana, beidh freastal a dhéanamh aige ar riachtanais agus forbairt ghairmiúil i léiriúcháin drámaíocht na gcumainn drámaíochta sa Ghaeltacht. Beidh na ceardlanna á gcur ar fáil saor in aisce idir Mí Márta agus Mí na Samhna 2017.

Seo thíos samplaí don tacaíocht go d’fheadfaí a chur ar fáil:

 • Ceardlanna le léiritheoirí agus stiúrthóirí amharclannaíochta a fhorbairt.
 • Oiliúint teicniúil, mar shampla, soilsiú agus fuaim, agus mar ar féidir an teicneolaíocht a úsáid i léiriúcháin.
 • Forbairt ón script go stáitse – deis chun ábhar a thástáil. Bheadh an drámadóir Cónaitheach ag freastal ar chleachtaidh agus ag tabhairt moltaí & ceardlanna más gá le tacú le léirithe.
 • Léirmheas forbartha a dhéanamh ar dhrámaí atá le dul ar stáitse.
 • Ceardlanna aisteoireachta (teilgean gutha, téamh suas, stíleanna aisteoireachta agus rl)
 • Oiliúint teicniúil mar shampla, soilsiú agus fuaim, agus mar ar féidir an teicneolaíocht a úsáid i léiriúcháin.
 • Comhairliúcháin ar ghrúpaí , comhairliúchán 1-1 le daoine aonarach.

Beartla Ó Flatharta: Is as An Gleann Mór, An Cheathrú Rua do Bheartla. Drámadóir, léiritheoir & stiúrthóir Amharclannaíochta. Is stiúrthóir teilifíse é chomh maith. Údar drámaíochta. Meantóir & comhairleoir Drámaíochta don stáitse & teilifís. Moltóir & léirmheastóir drámaíochta ar Fhéiltí Drámaíochta leis an gComhlachas Náisiúnta Drámaíochta & Féiltí Scoildrámaíochta. Bainisteoir teicniúil & soilsitheoir. Léiritheoir ar dhrámaí don stáitse do dhaoine óga, compántais amaitéaracha & gairmiúla.

Más cumann drámaíochta Gaeltachta sibh agus suim agaibh i dtréimhse oiliúna faoi stiúir an drámadóir Beartla Ó Flatharta (Rua) téigh i dteagmháil le Áisitheoir Ealaíon, Ealaín (na Gaeltachta) Teo. i do cheantar roimh an 28 Feabhra.


Rachel Holstead appointed as Arts Facilitator for the Donegal Gaeltacht

Ealaín na Gaeltachta is delighted to announce that Rachel Holstead will be serving as Arts Facilitator for the Donegal Gaeltacht for the next year. Rachel is from Ventry in Corca Dhuibhne. She is a respected composer and spent five years as Music Adviser to the Arts Council. She also served on the bord of the National Concert Hall as well as being active in the arts in her native Kerry. We wish her every success in her new role.


Fógra Poist: Áisitheoir Ealaíon do Ghaeltacht Thír Chonaill(ar chonradh bliana)

Tá Ealaín na Gaeltachta Teo., (fochomhlacht de chuid Údarás na Gaeltachta), ag tairiscint conradh bliana mar Áisitheoir Ealaíon i nGaeltacht Thír Chonaill. Beidh an té a cheapfar lonnaithe in oifig Údarás na Gaeltachta sna Doirí Beaga agus beidh sé de chúram air / uirthi tógáil ar an chlár oibre ealaíon atá i bhfeidhm cheana féin sa réigiún agus straitéis d’Fhorbairt na nEalaíon sa Ghaeltacht a fheidhmiú de réir na dtreoracha atá aontaithe. Tá sonraí poist ar fáil ar iarratas ach teagmháil a dhéanamh le hEalaín na Gaeltachta. Teil.: (074) 9560100 R-phost: ealain@udaras.ie

Fáilteofar roimh iarratas ó dhaoine le cáilíochtaí i riaracháin na n-ealaíon nó cáilíochtaí ábhartha tríú leibhéal eile, mar aon le taithí dhá bhliain ar a laghad i bhforbairt agus i gcur chun cinn na n-ealaíon.

Ní mór d’iarratasóirí na scileanna / tréithe / an taithí seo a leanas a bheith acu:

 • líofacht Gaeilge labhartha agus cruinneas Gaeilge scríofa
 • saineolas i gcúrsaí riaracháin agus forbairt na n-ealaíon
 • saineolas ar chomhthéacs agus polasaithe do na healaíona in Éirinn
 • saineolas i láimhseáil agus ag obair sna meáin digiteach
 • cumas maith eagrúcháin agus riaracháin
 • sárscileanna cumarsáide
 • sárscileanna ríomhaireachta
 • tuiscint ar chuntasaíocht / leabharchoimeád
 • ceadúnas glan tiomána

Íocfar tuarastal de réir cáilíochtaí agus taithí.

Seoltar iarratais, mar aon le CV, chuig:

An Rúnaí, Ealaín na Gaeltachta Teo, Údarás na Gaeltachta, Páirc Gnó Ghaoth Dobhair,
Co. Dhún na nGall,

tráth nach déanaí ná 4.00 i.n. ar an Aoine, 28 Deireadh Fómhair, 2016.
Teil: (074) 9560100 R-phost: ealain@udaras.ie


Scéim Sparánachta sna hEalaíon 2016

Applications sought for Scéim Sparánachta Ealaín na Gaeltachta 2016/Ealaín na Gaeltachta Arts Bursary Award for individual artists 2016

Scéim Sparánachta Critéir 2016
Scéim Sparánachta Foirm Iarratais 2016

Spriocdháta: Dé Luain 24 Deireadh Fómhair 2016.

More information, criteria and the form may be obtained from the regional Áisitheoirí Ealaíon.

Na Forbacha, Co. na Gaillimhe (091) 503 100 m.nidhroighneain@udaras.ie
An Daingean, Co. Chiarraí (066) 9150100 / (026) 45366 e.depaor@udaras.ie
Doirí Beaga, Co. Dhún na nGall (074)9560100 m.fearraigh@udaras.ie


‘But does it do any good? A Celtic Neighbours report

Cultural collaborations in smaller-language communities. A report by Mike Llewellyn (Celtic Neighbours and Marie Mahon (National University of Ireland, Galway.


How to produce effective video content for the internet.

Ealaín na Gaeltachta in association with communications department of Acadamh na hOllscolaíochta, Gaoth Dobhair

The objective of the course is to give arts and cultural groups the knowledge and skills to film short videos and edit them for social media. By the end of the course you will be able to create high-quality videos that people will want to watch!!

You will learn how to plan a story; Basic camera skills; The techniques and basics of shooting video (shot composition, sound, lighting, etc.); How to effectively operate equipment; How to shoot on different platforms, (DSLR video camera, basic camera, smart phones, etc); How to edit your film/clip; How to share and upload your videos to the web. Each group/participant will be given the opportunity to plan, produce, film and edit a short video.

This is a two-day course and will take place in 2 separate venues

Tuesday 17 November:
Errigal Youth Hostel, Dunlewy, Co. Donegal @ 930am

Wednesday 18 November:
Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Gaoth Dobhair@ 930am

1461224_847452495298959_9101745264009060023_n


Féile Iorrais, Belmullet 2015

15-18 July

FÉILE IORRAIS, now in its 20th year, is a renowned folk arts festival hosting international groups and artists from around the world. The festival is multi-lingual with an emphasis on the Irish language and it showcases the best of indigenous Irish art and local talent through recitals, concerts, workshops and street entertainment. .

Publication-feile-iorrais